Εκπαιδευτικοί

Πύλη με υποστηρικτικό υλικό για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Στην διευ?θυνση λειτουργει? πυ?λη με υποστηρικτικο? υλικο? που θα εμπλουτι?ζεται σταδιακα?, σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας. Στην πυ?λη ει?ναι παράλληλα διαθε?σιμος και  ο Οδηγο?ς Αξιοποι?ησης Υποστηρικτικου? Υλικου?.  
Διαβάστε περισσότερα...
Μαθητές

Εξεταστέα ύλη για την απο?κτηση του Κρατικου? Πιστοποιητικου? Πληροφορικη?ς ΚΠπ

Οι εξετα?σεις απευθύνονται σε μαθητές της Γ' τάξης Γυμνασίου και επικεντρω?νονται στην πιστοποι?ηση γνω?σεων, δεξιοτη?των και ικανοτη?των που εστια?ζουν σε τρι?α διακριτα? γνωστικα? αντικει?μενα: α) Επεξεργασι?α κειμε?νου, β) Υπολογιστικα? Φυ?λλα και γ) Διαδι?κτυο / Ηλεκτρονικο? Ταχυδρομει?ο. Οι μαθητε?ς θα κληθου?ν να εξεταστου?ν σε τρει?ς αντι?στοιχες ενο?τητες δοκιμασιω?ν και θα πρε?πει…
Διαβάστε περισσότερα...