Εκπαιδευτικοί

Πύλη με υποστηρικτικό υλικό για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Στην διευ?θυνση λειτουργει? πυ?λη με υποστηρικτικο? υλικο? που θα εμπλουτι?ζεται σταδιακα?, σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας. Στην πυ?λη ει?ναι παράλληλα διαθε?σιμος και  ο Οδηγο?ς Αξιοποι?ησης Υποστηρικτικου? Υλικου?.  
Διαβάστε περισσότερα...
Μαθητές

Εξεταστέα ύλη για την απο?κτηση του Κρατικου? Πιστοποιητικου? Πληροφορικη?ς ΚΠπ

Οι εξετα?σεις απευθύνονται σε μαθητές της Γ' τάξης Γυμνασίου και επικεντρω?νονται στην πιστοποι?ηση γνω?σεων, δεξιοτη?των και ικανοτη?των που εστια?ζουν σε τρι?α διακριτα? γνωστικα? αντικει?μενα: α) Επεξεργασι?α κειμε?νου, β) Υπολογιστικα? Φυ?λλα και γ) Διαδι?κτυο / Ηλεκτρονικο? Ταχυδρομει?ο. Οι μαθητε?ς θα κληθου?ν να εξεταστου?ν σε τρει?ς αντι?στοιχες ενο?τητες δοκιμασιω?ν και θα πρε?πει…
Διαβάστε περισσότερα...
Μαθητές

Διεξαγωγή Εξετάσεων Πιστοποίησης Ικανοτήτων ΤΠΕ για μαθητές Δευτεροβάθμιας

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στη  2η περίοδο  εξετάσεων για πιστοποίηση στις ΤΠΕ. Οι μαθητές της Γ? Γυμνασίου και της Α? Λυκείου του τρέχοντος σχολικού έτους έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις επιπέδου Γυμνασίου. Οι μαθητές της Β? και Γ? Λυκείου αντίστοιχα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις επιπέδου Λυκείου. Σε συνέχεια…
Διαβάστε περισσότερα...
Μαθητές

Πιλοτική Διεξαγωγή Εξετάσεων Πιστοποίησης Ικανοτήτων ΤΠΕ για μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου και θα διεξαχθούν σε ελεγχόμενη γεωγραφικά κλίμακα ( Ν. Αχαΐας, Ν. Λαρίσης, Ν. Σερρών, Ν. Ηρακλείου, Ν. Ρεθύμνης), με περίπου μαθητές. Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής πιστοποιήσεων ξεκινά από την 27/06/2015 και  ολοκληρώνεται την 05/07/2015. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να υποβάλλουν…
Διαβάστε περισσότερα...