Για το σχολικό έτος 2020-2021 για το μάθημα των ΤΠΕ δόθηκαν οι παρακάτω οδηγίες διδασκαλίας:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ Τ.Π.Ε. 2020-2021

Για το σχολικό έτος 2019-2020 για το μάθημα των ΤΠΕ δόθηκαν οι παρακάτω οδηγίες διδασκαλίας:

Οδηγίες διδασκαλίας για τις ΤΠΕ όλων των τάξεων του δημοτικού σχολείου


Από το σχολικό έτος 2016 – 2017 καταργούνται τα δημοτικά ΕΑΕΠ και θεσπίζεται το Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο. Οι ΤΠΕ (Πληροφορική) διδάσκονται 1ώρα/εβδομάδα σε όλες τις τάξεις καθώς και στο Ολοήμερο.

Δείτε το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1324/11-05-2016.

Δείτε τις Οδηγίες διδασκαλίας και διδακτέα ύλη Δημοτικού Σχολείου 2016-17 για το διδακτικό μαθησιακό αντικείμενο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών.


Από το σχολικό έτος 2010-2011 ορίστηκε ο θεσμός των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ (Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα) τα οποία εφαρμόζουν διευρυμένο πρωινό ωράριο, έχουν βελτιωμένα Προγράμματα Σπουδών και εμπλουτισμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα με νέα διδακτικά αντικείμενα και δραστηριότητες.

Οι ΤΠΕ (Πληροφορική) διδάσκονται ως αυτόνομο μάθημα στα δημοτικά με ΕΑΕΠ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ορίζεται στο ΦΕΚ 1139/28-7-2010.

ΦΕΚ_1139B_2010(ΠΣ_ΤΠΕ)


Χρήσιμο είναι και το υλικό που δημιούργησε ο ΟΕΠΕΚ για τα δημοτικά ΕΑΕΠ. Δείτε το εδώ : Υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Πληροφορικής που θα διδάξουν στα 800 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ