Για το σχολικό έτος 2023-2024 δόθηκαν οι παρακάτω οδηγίες διδασκαλίας:

Οδηγίες διδασκαλίας_ΤΠΕ_2023-2024

Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2021 δημοσιεύτηκε το παρακάτω Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο  αντιστοιχεί στο μάθημα «Πληροφορική και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών» και αποτελεί επικαιροποίηση του Προγράμματος Σπουδών (Β’5941/2021). Εφαρμόστηκε πιλοτικά κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023 σε όλα τα Πειραματικά Δημοτικά σχολεία της χώρας, σε συνδυασμό με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών. Η περαιτέρω εφαρμογή του θα ορισθεί με νέα υπουργική απόφαση.

Η σκοποθεσία έχει 5 διαστάσεις:

  • τεχνολογική (θεμελιώσεις γνώσεις και δεξιότητες χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών)
  • γνωστική
  • κοινωνική (διαχείριση πληροφοριών, συνεργασία, επικοινωνία)
  • επίλυση προβλημάτων με ψηφιακές τεχνολογίες (δημιουργικότητα, μοντελοποίηση, λήψη αποφάσεων, κριτική ικανότητα, καινοτομία)
  • ψηφιακή κουλτούρα ( γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις αναφορικά με την ψηφιακή μάθηση, την ψηφιακή πολιτειότητα και την ψηφιακή ασφάλεια)

Το περιεχόμενο του Π.Σ. είναι χωρισμένο σε 5 θεματικά πεδία:

  • Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Υπολογιστικών Συστημάτων
  • Υπολογιστικά Συστήματα, Ψηφιακές Συσκευές, Δίκτυα
  • Δεδομένα και Ανάλυση Δεδομένων
  • Ψηφιακός Γραμματισμός
  • Ψηφιακές Τεχνολογίες και Κοινωνία

Δείτε το ΦΕΚ:

fek-2023-tefxos_b-03022-downloaded_-08_05_2023

Δείτε τον Οδηγό Εκπαιδευτικού που είναι αναρτημένος στο ΙΕΠ με προτεινόμενες δραστηριότητες :

Οδηγός Εκπαιδευτικού ΤΠΕ Πληροφορικής Δημοτικού

Για το σχολικό έτος 2020-2021 για το μάθημα των ΤΠΕ δόθηκαν οι παρακάτω οδηγίες διδασκαλίας:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ Τ.Π.Ε. 2020-2021

Για το σχολικό έτος 2019-2020 για το μάθημα των ΤΠΕ δόθηκαν οι παρακάτω οδηγίες διδασκαλίας:

Οδηγίες διδασκαλίας για τις ΤΠΕ όλων των τάξεων του δημοτικού σχολείου


Από το σχολικό έτος 2016 – 2017 καταργούνται τα δημοτικά ΕΑΕΠ και θεσπίζεται το Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο. Οι ΤΠΕ (Πληροφορική) διδάσκονται 1ώρα/εβδομάδα σε όλες τις τάξεις καθώς και στο Ολοήμερο.

Δείτε το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1324/11-05-2016.

Δείτε τις Οδηγίες διδασκαλίας και διδακτέα ύλη Δημοτικού Σχολείου 2016-17 για το διδακτικό μαθησιακό αντικείμενο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών.


Από το σχολικό έτος 2010-2011 ορίστηκε ο θεσμός των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ (Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα) τα οποία εφαρμόζουν διευρυμένο πρωινό ωράριο, έχουν βελτιωμένα Προγράμματα Σπουδών και εμπλουτισμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα με νέα διδακτικά αντικείμενα και δραστηριότητες.

Οι ΤΠΕ (Πληροφορική) διδάσκονται ως αυτόνομο μάθημα στα δημοτικά με ΕΑΕΠ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ορίζεται στο ΦΕΚ 1139/28-7-2010.

ΦΕΚ_1139B_2010(ΠΣ_ΤΠΕ)


Χρήσιμο είναι και το υλικό που δημιούργησε ο ΟΕΠΕΚ για τα δημοτικά ΕΑΕΠ. Δείτε το εδώ : Υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Πληροφορικής που θα διδάξουν στα 800 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ