Οι εξετα?σεις απευθύνονται σε μαθητές της Γ’ τάξης Γυμνασίου και επικεντρω?νονται στην πιστοποι?ηση γνω?σεων, δεξιοτη?των και ικανοτη?των που εστια?ζουν σε τρι?α διακριτα? γνωστικα? αντικει?μενα:

α) Επεξεργασι?α κειμε?νου,

β) Υπολογιστικα? Φυ?λλα και

γ) Διαδι?κτυο / Ηλεκτρονικο? Ταχυδρομει?ο.

Οι μαθητε?ς θα κληθου?ν να εξεταστου?ν σε τρει?ς αντι?στοιχες ενο?τητες δοκιμασιω?ν και θα πρε?πει να μπορου?ν ανα? γνωστικο? αντικει?μενο να ανταποκριθου?ν στις απαιτη?σεις που περιγρα?φονται ακολου?θως.


Ενο?τητα 1: Επεξεργασι?α Κειμε?νου

Οι απαιτη?σεις δημιουργι?ας κειμε?νων για δια?φορες καθημερινε?ς ανα?γκες, εξυπηρετου?νται με ψηφιακα? με?σα. Μια σχολικη? εργασι?α, μια αι?τηση, ε?να βιογραφικο? μπορου?ν να αξιοποιηθου?ν με πολλαπλου?ς τρο?πους ο?ταν ε?χουν ψηφιακη? μορφη?, ξεπερνω?ντας τους περιορισμου?ς που ε?χουν αντι?στοιχα ε?γγραφα γραμμε?να σε χαρτι?. Ε?να ε?γγραφο σε ψηφιακη? μορφη? μπορει? επι?σης να υποστηρι?ξει την συνεργατικη? δημιουργι?α του απο? μια ομα?δα μαθητω?ν η? την α?μεση διακι?νηση του σε πολλαπλου?ς αποδε?κτες.

Οι μαθητε?ς θα πρε?πει να ει?ναι ικανοι? για:

? Να δημιουργου?ν αρχει?α κειμε?νου, να τα αποθηκευ?ουν, να τα ανοι?γουν και να τα διαχειρι?ζονται με?σα απο? το περιβα?λλον λογισμικου? επεξεργασι?ας κειμε?νου

? Να εισα?γουν κει?μενο, να μετακινου?ν και να διαχειρι?ζονται το περιεχο?μενο (επιλογη? λε?ξεων, γραμμα?των, αντιγραφη? τμημα?των, ορθογραφικο?ς ε?λεγχος)

? Να τροποποιου?ν τη μορφη? του κειμε?νου για να γι?νει καλαι?σθητη η παρουσι?αση του (μορφη?, με?γεθος, χρω?μα γραφη?ς, ειδικοι? χαρακτη?ρες, αντιγραφη? μορφοποι?ησης, μορφοποι?ηση παραγρα?φων, στοι?χιση κειμε?νου)

? Να δι?νουν μορφη? στις σελι?δες του κειμε?νου προσθε?τοντας στοιχει?α που διευκολυ?νουν την παρουσι?αση και εκτυ?πωση τους (αρι?θμηση σελι?δων, κεφαλι?δες, υποσε?λιδα, μεγε?θη χαρτιου? εκτυ?πωσης)

? Να αξιοποιου?ν δια?φορα στοιχει?α που βοηθου?ν ανα?λογα με την περι?πτωση στην καλυ?τερη παρουσι?αση της πληροφορι?ας που μεταφε?ρει το κει?μενο (προσθη?κη εικο?νων, γραφημα?των, αισθητικη? βελτι?ωση, καλαι?σθητη και ελκυστικη? παρουσι?αση περιεχομε?νου)

? Να χρησιμοποιου?ν πι?νακες για την παρουσι?αση στοιχει?ων

? Να δημιουργου?ν ε?γγραφα που απευθυ?νονται μαζικα? σε πολλαπλου?ς αποδε?κτες (μαζικη? αλληλογραφι?α)

? Να προετοιμα?ζουν τα ε?γγραφα? τους για να εκτυπωθου?ν


Ενο?τητα 2: Χρη?ση και Αξιοποι?ηση Υπολογιστικω?ν Φυ?λλων

Η χρη?ση των υπολογιστικω?ν φυ?λλων για απλε?ς και συ?νθετες πρα?ξεις με αριθμητικα? δεδομε?να, για τη δημιουργι?α γραφικω?ν παραστα?σεων, τη συλλογη? δεδομε?νων σε πι?νακες και τη διαχει?ριση? τους για την επι?λυση προβλημα?των, αποτελου?ν ορισμε?νες πτυχε?ς αξιοποι?ησης τους για καθημερινε?ς ανα?γκες στο σχολικο? περιβα?λλον η? την καθημερινη? ζωη?.

Οι μαθητε?ς θα πρε?πει να ει?ναι ικανοι? για:

? Να περιγρα?φουν τις ε?ννοιες του βιβλι?ου εργασι?ας, των φυ?λλων εργασι?ας, να δημιουργου?ν αρχει?α ? βιβλι?α εργασι?ας, να τα αποθηκευ?ουν, να τα ανοι?γουν και να τα διαχειρι?ζονται (εισαγωγη?, διαγραφη?, μετονομασι?α, αντιγραφη?, μετακι?νηση) με?σα απο? το περιβα?λλον λογισμικου? επεξεργασι?ας λογιστικω?ν φυ?λλων

? Να χειρι?ζονται τα φυ?λλα εργασι?ας σε επι?πεδο κελιου?, γραμμη?ς, στη?λης (επιλογη?, μετακι?νηση, διαγραφη?, εισαγωγη?) και να μπορου?ν να ρυθμι?ζουν βασικε?ς παραμε?τρους αξιοποιω?ντας τις διαθε?σιμες επιλογε?ς

? Να εισα?γουν και να διαχειρι?ζονται διαφο?ρων τυ?πων δεδομε?να (αριθμοι?, ημερ/νιες, κει?μενο) σε κελια? των φυ?λλων εργασι?ας, να τα ταξινομου?ν σε αυ?ξουσα η? φθι?νουσα δια?ταξη και εν γε?νει να διαχειρι?ζονται κελια? με περιεχο?μενο (διο?ρθωση, μετακι?νηση, διαγραφη?, γε?μισμα, ει?τε σε μεμονωμε?να κελια? ει?τε σε περιοχε?ς ? ομα?δες κελιω?ν)

? Να τροποποιου?ν τη μορφη? και το περιεχο?μενο των κελιω?ν και των φυ?λλων εργασι?ας για να γι?νει καλαι?σθητη η παρουσι?αση των δεδομε?νων που περιε?χουν (μορφη?, με?γεθος, χρω?μα γραφη?ς, μορφοποι?ηση κελιω?ν, στοι?χιση περιεχομε?νου) ανα?λογα με τον τυ?πο τους

? Να αξιοποιου?ν απλε?ς συναρτη?σεις η? τυ?πους υπολογισμου? για να εξα?γουν αποτελε?σματα κατα? την επεξεργασι?α των δεδομε?νων που ε?χουν συλλε?ξει καθω?ς επι?σης και απλε?ς λογικε?ς συναρτη?σεις

? Να δημιουργου?ν και να μορφοποιου?ν γραφη?ματα

 ? Να διαμορφω?νουν και να προσαρμο?ζουν σε σελι?δες το περιεχο?μενο των φυ?λλων εργασι?ας με στοιχει?α που διευκολυ?νουν την παρουσι?αση και εκτυ?πωση τους (αρι?θμηση σελι?δων, κεφαλι?δες, υποσε?λιδα, μεγε?θη χαρτιου? εκτυ?πωσης) και να τα προετοιμα?ζουν για να εκτυπωθου?ν

Ενο?τητα 3: Διαδι?κτυο και Ηλεκτρονικο? Ταχυδρομει?ο

Η ελευ?θερη προ?σβαση στο διαδι?κτυο και η αξιοποι?ηση των υπηρεσιω?ν που παρε?χονται με?σω αυτου?, αποτελου?ν παρα?γοντες που πλε?ον επηρεα?ζουν την καθημερινο?τητα με πολλαπλου?ς τρο?πους.

Σημαντικο? με?ρος των κοινωνικω?ν δραστηριοτη?των πραγματοποιει?ται εξ αποστα?σεως, η επικοινωνι?α γι?νεται σε σημαντικο? ποσοστο? με μηνυ?ματα, η προ?σβαση με ψηφιακα? με?σα σε γνω?σεις, ιδε?ες και πληροφορι?ες ε?χει αυξηθει? κατακο?ρυφα αλλα? και η καλλιε?ργεια κριτικη?ς θε?σης-στα?σης στην προ?σληψη αυτου? του καταιγισμου? πληροφοριω?ν ει?ναι αναγκαι?ο να αναπτυχθει? σε ο?σους απο? μικρη? ηλικι?α αποκτου?ν προ?σβαση στις υπηρεσι?ες του παγκο?σμιου ιστου?.

Οι μαθητε?ς θα πρε?πει να ει?ναι ικανοι? για:

? Να περιγρα?φουν ο?ρους και ε?ννοιες που αφορου?ν στο διαδι?κτυο και τα δι?κτυα υπολογιστω?ν (www, http(s), url, ISP, FTP κλπ), την μορφη? διευθυνσιοδο?τησης των ιστοσελι?δων (url) ενω? επι?σης θα πρε?πει να ε?χουν επι?γνωση των βασικω?ν κινδυ?νων στους οποι?ους δυ?νανται να εκτεθου?ν αν χρησιμοποιου?ν αλο?γιστα την κα?θε ει?δους προσφερο?μενη προ?σβαση σε περιεχο?μενο. Παρα?λληλα θα πρε?πει να γνωρι?ζουν ορισμε?να αντι?μετρα ελα?χιστης ασφα?λειας προστασι?ας (τει?χος προστασι?ας, ψηφιακα? πιστοποιητικα?, κι?νδυνοι κατα? τη μετα?δοση πληροφοριω?ν κλπ)

? Να μπορου?ν να αναγνωρι?ζουν και να αξιοποιου?ν βασικε?ς δυνατο?τητες που παρε?χονται απο? προγρα?μματα πλοη?γησης (μετα?βαση σε ιστοσελι?δα, μετακι?νηση μεταξυ? ιστοσελι?δων, χρη?ση url για την προ?σβαση σε ιστοσελι?δα, ανανε?ωση, διακοπη? φο?ρτωσης, λη?ψη αρχει?ων κλπ).

? Να οργανω?νουν την προ?σβαση σε ενδιαφε?ροντες ιστο?τοπους και ιστοσελι?δες αξιοποιω?ντας τα «Αγαπημε?να» στοιχει?α προ?σβασης και εν γε?νει τους σελιδοδει?κτες.

? Να αναζητου?ν πληροφορι?ες κατανοω?ντας τη χρη?ση των μηχανω?ν αναζη?τησης πληροφορι?ας

? Να αξιοποιου?ν την προεπισκο?πηση ιστοσελι?δων και τις παραμε?τρους ρυ?θμισης για την εκτυ?πωση? τους

? Να αναγνωρι?ζουν βασικε?ς ε?ννοιες της υπηρεσι?ας ηλεκτρονικου? ταχυδρομει?ου (διευ?θυνση, δυνητικοι? κι?νδυνοι περιεχομε?νου και μο?λυνσης απο? ιου?ς, πλεονεκτη?ματα) και τα βασικα? κοινα? στοιχει?α διαχει?ρισης μηνυμα?των σε μια εφαρμογη? ηλεκτρονικου? ταχυδρομει?ου (βασικοι? φα?κελοι μηνυμα?των ? Εισερχο?μενα ? Εξερχο?μενα ? Απεσταλμε?να ? Προ?χειρα, α?νοιγμα και κλει?σιμο μηνυ?ματος, περιβα?λλον ανα?γνωσης, επισημα?νσεις σε μηνυ?ματα)

? Να αξιοποιου?ν τις βασικε?ς χρηστικε?ς λειτουργι?ες για μηνυ?ματα (δημιουργι?α νε?ου, εισαγωγη? διευθυ?νσεων, εισαγωγη? θε?ματος, επισυ?ναψη αρχει?ων, διαχει?ριση κειμε?νου, α?νοιγμα επισυναπτο?μενων, αποστολη?, προω?θηση, επιλογη? παραληπτω?ν, απα?ντηση σε μη?νυμα κλπ)

? Να διαχειρι?ζονται μηνυ?ματα στο περιβα?λλον εργασι?ας λογισμικου? ηλεκτρονικου? ταχυδρομει?ου και το βιβλι?ο διευθυ?νσεων

? Να αξιοποιου?ν την προεπισκο?πηση μηνυ?ματος και τις παραμε?τρους ρυ?θμισης για την εκτυ?πωση? του


Οι μαθητε?ς που θα ανταποκριθου?ν με επιτυχι?α στο 70% των δοκιμασιω?ν για κα?θε γνωστικο? αντικει?μενο ξεχωριστα? θα λα?βουν το αντι?στοιχο πιστοποιητικο? επα?ρκειας.

 

Πηγή: https://www.esos.gr