Στην διευ?θυνση https://kpp.cti.gr λειτουργει? πυ?λη με υποστηρικτικο? υλικο? που θα εμπλουτι?ζεται σταδιακα?, σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας.

Στην πυ?λη ει?ναι παράλληλα διαθε?σιμος και  ο Οδηγο?ς Αξιοποι?ησης Υποστηρικτικου? Υλικου?.